Wa binne wy

Thús / Wa binne wy
Stephan Berger
Projektmeiwurker ûnderwiis Afûk
Lisa Boersma
Projektlieder primêr ûnderwiis Afûk
Jan Douwes
Projektmeiwurker ûnderwiis Afûk
Ciska Noordmans
Projektmeiwurker ûnderwiis Afûk
Renske van der Meer-Pasma
Projektmeiwurker ûnderwiis Afûk
Lineke Kuiper
Kursusorganisaasje
Afûk
Jelle Bangma
Senior adviseur meartaligens Cedin
Anna Marije Bloem
Adviseur meartaligens Cedin
Marrit de Schiffart
Adviseur meartaligens Cedin