Middelber beropsûnderwiis

Thús / Middelber beropsûnderwiis

mbû-gearkomste 15 maart 2016

WP_20160315_15_05_35_Pro

Op 15 maart 2016 kaam yn Tresoar yn Ljouwert in groep fan 12 minsken byinoar om te praten oer it Frysk yn it mbû.   Jelle Bangma fan it Si...


  Lês fierder

Nijsbrief Evaluaasjesysteem Frysk: GRIP

Grip - ESF

Hasto de nijsbrief oer it Evaluaasjesysteem Frysk (Grip) én de oankundiging fan it grutte Underwiiskongres oer Meartaligens op 25 maaie 2016 yn Drach...


  Lês fierder

MBO-skoallen meie mear Frysk oanbiede fan de minister

ROC Friese Poort

Frysk wurdt in belangryk fak op MBO-skoallen yn Fryslân. Oan de opliedings 'soarch en wolwêzen' fan ROC Friese Poort en it Friesland College kinne s...


  Lês fierder

Byienkomst MBU dosinten Frysk

IMG_20151125_164921

De trije ROC’s (Friese Poort, Friesland College en Nordwin College) troffen inoar op woansdei 25 novimber 2015 om de stân fan saken omgeande it Fry...


  Lês fierder

Fakgroep Frysk by de Friese Poort

gearkomste mbu

Op 28 maaie 2015 hat in byienkomst plakfûn om in Fakgroep Frysk by de Friese Poort op te rjochtsjen. De provinsje wie ek fertsjinwurdige by dizze gea...


  Lês fierder

Grutsk! 16 studinten helje sertifikaat Frysk

mbohearrefean-2015

In grutske direksje en dosint Frysk op it Nordwin College op It Hearrenfean, want op tiisdei 26 maaie 2015 fûn in offisjele útrikking fan sertifikat...


  Lês fierder