Links

www.grip.frl

In site oer de ûntwikkelingen oangeande it evaluaasjesysteem Fryske taal foar it po en vo

 

www.opdestream.nl/evenementen

www.sintrummeartaligens.nl/evenementen.html

Kalinders mei nijsgjirrige aktiviteiten en gearkomsten
rjochte op meartaligens en it Frysk

 

www.gamefrysk.nl

In site mei Fryske taalspultjes, ek yn de foarm fan in app

 

www.learmarfrysk.nl

Site dêr’t elke wike nije toetskes Frysk te finen binne

 

www.demoanne.nl

Poadium foar kultuer en keunsten