Bestelformulier Searje 36 2017-2018

Thús / Fuortset ûnderwiis / Bestelformulier Searje 36 2017-2018

Pakketopsjes:

Searje 36 is foar it skoaljier 2017-2018 ynkl. Grip. Mear witte oer grip?


Meast keazen!

Lisinsjes foar Searje 36 + abonnemint tydskrift LinKk (€23,95 per learling per skoaljier) - bestelnûmmer: s36-1617-3

Lisinsjes Searje 36 (€18,50 per learling per skoaljier) - bestelnûmmer: s36-1718-1

Lisinsjes Searje 36 foar 6 moanne (€9,95 per learling) - bestelnûmmer: s36-1718-2

Tekstboek Freemwurk (€25) - bestelnûmmer: s36-1718-4

Wurkboek Freemwurk (€15) - bestelnûmmer: s36-1718-5


Foar trouwe klanten kinne wy in koarting oanbiede. Jou oan foar hoefolle jier oft jo Searje 36 bestelle wolle:

 1 jier (gjin koarting) 3 jier (15% koarting op Searje 36) 5 jier (25% koarting op Searje 36)


Skoalgegevens:

Namme fan de skoalle (ferplichte)

Strjitte en hûsnûmer (ferplichte)

Postkoade en Plak (ferplichte)

Namme fan de kontaktpersoan (ferplichte)

E-mail (ferplichte)

Romte foar opmerkingen:

 Hjirby gean ik akkoart mei de algemiene betingsten (klik hjir foar de betingsten)

 Tastean dat de gegevens anonym brûkt wurde meie foar wittenskippelik ûndersyk