Fuortset ûnderwiis

Thús / Fuortset ûnderwiis

Lêste nijsbrief Fak Frysk skoaljier 2015-2016

Nijsbrief_Frysk_02-kop

De fjirde en lêste nijsbrief fan it skoaljier 2015-2016 foar it Fak Frysk, mei allegear nijsgjirrich nijs foar dosinten Frysk, kin hjir fûn wurde: ...


  Lês fierder

Prachtich Taaldoarp op it Drachtster Lyseum

WP_20160531_13_28_53_Pro

Dosinte Frysk Ans Wallinga wie ien fan de mei-organisators fan in Taaldoarp dat op tiisdei 31 maaie 2016 op it Drachtster Lyseum plakfûn. Learlingen...


  Lês fierder

Underwiiskongres WOW Frysk

P1000386

Foar ûnderwiisminsken wie it grutte kongres dat op woansdei 25 maaie 2016 plakfûn ít evenemint dat eins net mist wurde koe. Under lieding fan deifo...


  Lês fierder

Lansearring edukative games en #leukstewurk

IMG_0196

Op tongersdei 21 april 2016 fûn yn oanwêzigens fan deputearre Sietske Poepjes op Stenden Hogeschool yn Ljouwert de feestlike lansearring fan de nij...


  Lês fierder

Nijsbrief Evaluaasjesysteem Frysk: GRIP

Grip - ESF

Hasto de nijsbrief oer it Evaluaasjesysteem Frysk (Grip) én de oankundiging fan it grutte Underwiiskongres oer Meartaligens op 25 maaie 2016 yn Drach...


  Lês fierder

3e Nijsbrief Fak Frysk

3e Nijsbrief

De tredde nijsbrief foar it Fak Frysk, mei allegear nijsgjirrich nijs foar dosinten Frysk, kin hjir fûn wurde:
  Lês fierder