Kursus

Thús / Kursus

Kursusseizoen 2015-2016

header1

Yn jannewaris binne wy úteinset mei in moai oantal kursussen! De basiskursus ‘LearmarFrysk’ foar in protte net-Frysktalige minsken yn û.o. Ljouw...


  Lês fierder

Oftraap kursusseizoen folwoeksene-ûnderwiis

image_00001

Op tongersdei 24 septimber 2015 wie yn Tresoar de ôtraap fan it kursusseizoen foar it folwoeksenen ûnderwiis mei de jierlikse lesjouwersgearkomste. ...


  Lês fierder

Start kursusseizoen & lesjouwersgearkomste

banner brosjuere 2015-2016

Takom wike set it Afûk-kursusseizoen wer útein! Op tongersdeitejûn 24 septimber 2015 sil om dy reden in gearkomste foar alle Afûk-lesjouwers plak...


  Lês fierder

Plannen foar in Fryske MOOC

IMG_8700

Yn ’e mande mei Mercator (Fryske Akademy) hat de Afûk yn maaie en juny 2015 besjoen wat de mooglikheden binne om in Massive Open Online Course foar...


  Lês fierder