Grip bestelle

Thús / Grip bestelle

Foar it bestellen fan Grip kinne jo gebrûk meitsje fan it ûndersteande formulier. Grip yn kombinaasje mei de metoade bestelle kin ek:

Grip is it evaluaasjesysteem foar it fak Frysk mei metoade ûnôfhinklike toetsen, observaasjes, in learlingfolchsysteem en in digitaal portfolio.


Pakketopsjes:

Grip foar it primêr ûnderwiis (€2,50 per learling per skoaljier)

bestelnûmmer: grip-1617-pû


Grip foar it fuortset ûnderwiis (€2,50 per learling per skoaljier)

bestelnûmmer: grip-1617-fûSkoalgegevens:

Namme fan de skoalle (ferplichte)

Strjitte en hûsnûmer (ferplichte)

Postkoade en Plak (ferplichte)

Namme fan de kontaktpersoan (ferplichte)

E-mail (ferplichte)

Romte foar opmerkingen:

 Hjirby gean ik akkoart mei de algemiene betingsten (klik hjir foar de betingsten)

 Tastean dat de gegevens anonym brûkt wurde meie foar wittenskippelik ûndersyk